Monday, July 16, 2012

ASIN - TULDOK lyrics (w/ English translation)

 

Tuldok:

Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan
(A dot has a story and a meaning)
Na dapat mapansin at maintindihan
(that has to be noticed and to be understood)
Kahit sino ka man ay dapat malaman
(Who ever you are, still you must know)
Na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang
(That in this world you are just a dot/speck)
Kahit na ang araw sa kalangitan
(Even the sun in the sky)
Siya ay tuldok lamang sa kalawakan
(It's only a dot/speak in the heavens)
Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan
(Everything came from a dot/speck)
At kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian
(And if you look at it, it will end/it will turn out just a dot/speck)


Tingnan mong mabuti ang 'sang katauhan
(Observe the humankind)
Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan
(A lot are fighting, because of a dot/speck)
Sa aking nakita, ako'y natawa lang
(To what I've seen, I just laugh)
'Pagkat ang nangyayari'y malaking kahibangan
(Because what's happening is a big joke)


Kaya wala kang dapat na ipagmayabang
(That's why you have nothing to brag about)
Na ikaw ay mautak at maraming alam
(That you are intelligent and who knows a lot)
Dahil kung susuriin at ating iisipin
(Because if we examine and analyze)
Katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin
(Just like everyone else, You are also a dot/speck)


Translated by: RHA/me
To be refined. This is translated word by word.

No comments: